VÄLKOMMEN TILL

Den digitala rehabiliteringsbanan

Välkommen till "Den digitala rehabiliteringsbanan" där fyra olika aktörer ska verka i en samordnad arbetsprocess för en välfungerande arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målgruppen är personer med försörjningsstöd, som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och är i behov av samordnad rehabilitering.

Rehabiliteringsbanan ska

Förbättra och synliggöra de olika aktörernas arbetsprocesser kring målgruppen så att samverkan förbättras för individen. Målet är att individerna får rätt stöd så att de når egen försörjning.

En samordnad arbetsprocess

Pilen nedan illustrerar individens väg mot egen försörjning och arbetsprocessen där alla aktörer inom Rehabiliteringsbanan är involverade på olika sätt. Pilen är uppdelad i sex faser och varje fas innehåller ett eller flera steg inom aktörernas olika arbetsprocesser.

Processpil

Nedan finns de fyra aktörerna. Klicka på respektive symbol för att ta del av deras arbetsprocess och de olika stegen.

Välkommen!

Processkartor
Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Försäkringskassan
LÄS MER
Region Stockholm
LÄS MER
Stockholms stad
LÄS MER
Handläggarstöd Rehabiliteringsbanan

Begrepp, färger och symboler

Samordnad rehabilitering betyder här; rehabilitering i samverkan mellan Samverkansförbundets fyra parter för att individen ska nå egenförsörjning.

Processpilen, som visar individens väg mot egenförsörjning, har sex faser med olika färgnyanser. Färgerna återkommer i de fyra aktörernas respektive arbetsprocess som innehåller olika steg. Varje steg motsvarar en färg i processpilens sex faser.

Olika former symboliserar stegets innehåll

Stegen i en arbetsprocess har även olika former för att symbolisera stegets innehåll. De former som finns är:

start-stopp

Start/stopp
Ett inledande eller avslutande steg i en process.

en-flera

En/flera
Ett steg som kan leda till ett eller flera andra steg i en process.

ja-nej

Ja/nej
Ett steg som innebär ett beslut.

processkoppling

Processkoppling
Ett steg som kan leda till en annan arbetsprocess.


© Samordningsförbundet Stockholms stad i samarbete med Aventus AB